Reklamačné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Necto, s.r.o. (ďalej aj „predávajúci") a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci"). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

II. Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu a najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru škodu nahlásiť telefonicky na čísle 0905 226 540, alebo priamo na stránke prepravcu-.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:
- oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení
- oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť

III. Záručná doba a záručné podmienky

Necto, s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim. Necto, s.r.o. odporúča kupujúcemu zhotovovať si v pravidelných intervaloch záložnú kópiu všetkých programov a dát. Necto, s.r.o. nenesie zodpovednosť za nekompatibilitu kupujúcim nainštalovaného softvéru s dodaným zariadením.

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

Necto, s.r.o., zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§619 ods. 1OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§620 OZ). V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívateľ), ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa môže táto doba líšiť v závislosti od konkrétnych záručných podmienok daného výrobcu.

Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba na použitie veci je 12 mesiacov.

Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči spoločnosti Necto, s.r.o. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. Necto, s.r.o. poskytuje na všetky zariadenia dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu:
- materiálové alebo výrobné chyby počítačových zariadení dodávaných spoločnosťou Necto, s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke

Záruka sa nevzťahuje na:
* zariadenia s porušenou plombou
* softvér (vrátane predinštalačného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných
podmienkach
* zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty
* poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
* zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo
* poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
* poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia
* poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom
* poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby
* poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených
v návode na použitie
* poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo
zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
* poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje
bezpečnostné alebo zdravotné riziko
* poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom
* poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware...), ktorý kupujúci vedome či nevedome
zaviedol do systému
* poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom,
prepätím v sieti, zemetrasením a pod.
* poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany
kupujúceho
* bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda
nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať
* na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných
výrobcami daných komponentov a produktov

Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:
* úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia
* inštalácia novšej vezie softvéru akejkoľvek úrovne (BIOS, ovládač zariadenia, vylepšenie operačného
systému tzv. service pack, alebo upgrade operačného systému) nie sú činnosti, ktoré spadajú pod
štandardné záručné podmienky
* v prípade opravy zariadení obsahujúcich vstavané pevné disky alebo priamo pri oprave pevných diskov
obsahujúcich zákaznícke údaje sa postupuje dvomi spôsobmi:

- ak kupujúci nežiada o obnovenie údajov na disku - tieto údaje môžu byť vymazané počas testovania funkčnosti zariadenia
alebo disku.
- ak kupujúci žiada o obnovenie údajov na disku, Necto, s.r.o.. sa zaväzuje nepoužiť dané údaje na
svoju podnikateľskú činnosť a narábať s takýmito údajmi tak, aby nedošlo k ich prezradeniu tretím
stranám. V takomto prípade sa kupujúcemu vráti pôvodný funkčný disk, alebo nový disk (v prípade
poškodenia pôvodného) spolu so zachránenými údajmi s tým, že dáta kupujúceho z poškodeného
disku budú vymazané. V prípade nemožnosti obnovy údajov z disku sa postupuje podľa
predchádzajúceho bodu. Táto služba je nad rámec štandardných záručných podmienok a bude
vykonaná za úplatu.

Pri reklamácií počítača je potrebné písomné prehlásenie kupujúceho o dodržaní všetkýchlicenčnýchpodmienok a o tom, že v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér. V opačnom prípade Necto, s.r.o., nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

Ak Necto, s.r.o., zistí, že reklamovaný počítač obsahuje nelegálny softvér, nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

Ak technik zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia softvéru (operačný systém, antivír ...), resp. ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorých aplikácií (hry, vírusy..), alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

Spoločnosť Necto, s.r.o. zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy počítačových zariadení (ďalej len zariadení), ktoré dodáva priamo Necto, s.r.o. ručí, že zariadenia budú po celú dobu záručnej doby plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení (za predpokladu používania originálneho príslušenstva). Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis Necto, s.r.o.. účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka. Cenník je dostupný na centrálnej správe servisu v sídle spoločnosti Necto, s.r.o. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Miestom na uplatnenie reklamácie je ktorákoľvek prevádzka Necto, s.r.o., prípadne určené servisné stredisko. Necto, s.r.o. nie je zodpovedné za žiadne škody vzniknuté kupujúcemu následne počas doby opravy zariadenia v autorizovanom servisnom stredisku.

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom spoločnosti Necto, s.r.o.

Necto, s.r.o.si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom reklamačný protokol.

Vymedzenie pojmu:

"Doživotná záruka", ako pojem, reprezentuje záruku na tovar po celú dobu života kupujúceho, minimálne však 24 mesiacov. Pri uplatnení je však nevyhnutne potrebné dodržať podmienky tohto reklamačného poriadku, predovšetkým potom v bode III. Záručné podmienky.

IV. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
* Dôkladne sa oboznámte so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho
balenia. Postupujte v súlade s týmito podmienkami.
* Pošlite e-mail na centrálnu správu servisu Necto, s.r.o., kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho
výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby.
* Necto, s.r.o. Vám do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe.
* Na základe zaslaných informácií pošlite tovar na určenú adresu spolu s potrebnými dokladmi. Pri žiadosti
o servisný zásah v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť:

- popis chyby zariadenia, jeho typové označenie a výrobné číslo
- doklad o nákupe, kópiu faktúry
- zariadenie zabalené podľa možnosti v originálnom balení s príslušenstvom

Prosíme, vo vlastnom záujme zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis. V prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy. Pre prípadnú vadu výrobku sú u niektorých výrobkov určené autorizované servisy po území celej SR. Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný späť na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej 30 dňovej lehote, má kupujúci automaticky možnosť sa dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať